หน้าที่ 2วัดอโยธยา (วัดเดิม) จ. พระนครศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์ จ. พระนครศรีอยุธยา

 
วัดพิชัยสงคราม์ จ. พระนครศรีอยุธยา วัดเกาะแก้ว จ. พระนครศรีอยุธยา  

หน้าที่ 1 2

 

Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.