วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สภาพทั่วไปนั้น มีต้นไม้ประมาณ ๓๐๐ ต้น เป็นไม้ดอก - ไม้ใบ ที่ปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นที่จะเป็นที่ที่น้ำท่วมถึง มาบัดนี้ทางวัดได้ทำถนน - คูกั้นน้ำ จึงสามารถป้องกันน้ำไว้ได้ จึงได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

หลักฐานการตั้งวัด

จากการสำรวจทางราชการประมาณกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๗๕ การสร้างอุโบสถ ผูกพัทธสีมา มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อรัชกาลที่ ๓ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศิลาจารึกในอุโบสถหลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว คนจีนได้นำเรือกำปั่นมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี มากับฝรั่งชาติฮอลันดา จอดหน้าวัดอัมพวัน ได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน สมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระครูญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแล้ว ฝรั่งเพื่อนคนจีนได้ขอพระราชทาน พระหน้าปรกหินทั้งสององค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์ จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มาจนถึงทุกวันนี้
อุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดและพังลง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำเดือน ๓ ปีจอ เวลา ๐๙.๔๕ น. ได้รื้อถอนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยแรงชาวบ้านและรถยกของ ป.พัน ๑๐๑ มาช่วยกันรื้ออุโบสถ เสร็จเรียบร้อยภายใน ๔ วัน

เริ่มก่อสร้างอุโบสถ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ วางศิลาฤกษ์ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมเวลาการก่อสร้าง ๑ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน
ผูกพัทธสีมาวันที่ ๘-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามลำดับ มาถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมการศาสนาได้ยกย่องให้เกียรติ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาจนบัดนี้

รายชื่อเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเท่าที่ปรากฏหลักฐาน มีดังนี้

รูปที่ ๑ พระครูพรหมนครบวรราชมุนี
รูปที่ ๒ พระครูปาน
รูปที่ ๓ พระอธิการเทศ
รูปที่ ๔ พระอธิการเยื้อน
รูปที่ ๕ พระใบฎีกาแย้ม
รูปที่ ๖ พระอธิการเลี่ยม
รูปที่ ๗ เจ้าอธิการสัว
รูปที่ ๘ พระอธิการล้วน
รูปที่ ๙ พระอธิการหล่ำ เหมโก
รูปที่ ๑๐ พระราชสุทธิญาณมงคล พ.ศ.๒๓๘๒ ถึง พ.ศ.๒๓๙๗
พ.ศ.๒๓๙๘ ถึง พ.ศ.๒๔๑๒
พ.ศ.๒๔๑๒ ถึง พ.ศ.๒๔๒๗
พ.ศ.๒๔๒๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๒
พ.ศ.๒๔๔๓ ถึง พ.ศ.๒๔๕๖
พ.ศ.๒๔๕๖ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕
พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง พ.ศ.๒๔๗๖
พ.ศ.๒๔๗๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๐
พ.ศ.๒๔๘๑ ถึง พ.ศ.๒๔๙๙
พ.ศ.๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน

ปัจจุบัน เจ้าอาวาสชื่อ "พระธรรมสิงหบุราจารย์" อายุ 83 พรรษา 63

ประวัติ พระราชสุทธิญาณมงคล ( จรัญ ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อเดิม จรัญ จรรยารักษ์
บิดาชื่อ แพ จรรยารักษ์
มารดาชื่อ เจิม สุขประเสริฐ

อุปสมบท
พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุวิทดารามาศ จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบไล่ได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปฏิทินธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า
๑๕ เมษายน วันกตัญญู
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก)
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักร

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางไปยังวัดโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้น หากออกจากงกรุงเทพฯสามารถใช้ได้หลายเส้นทางดังนี้

เส้นทางที่ ๑ ออกจากกรุงเทพฯโดยใช้ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ ๑๗๙ กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๒ ออกจากกรุงเทพฯโดยใช้ถนนพหลโยธิน แยกเข้าถนนหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๓ ออกจากกรุงเทพฯโดยใช้ถนนพหลโยธิน แยกเข้าถนนหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข ๓๐๙ จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไป จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นCopyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.