สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
วัดแคราชานุวาสเกาะลอย ต้องการความช่วยเหลือ
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา “หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ”
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (TVS)
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
มูลนิธิหนังไทย
มูลนิธิสิกขาเอเซีย
มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิโลกสีเขียว
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
เครือข่ายเตือนภัย
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิเด็กตัวเล็ก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
พระเลี้ยงเด็ก 400  คน
ทำบุญวัดภูเขาล้อม วัดห่างไกลความเจริญ
สหทัยมูลนิธิ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)
สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีชาย
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา(บ้านราชาวดี)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (องค์การมหาชน)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็ค
มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
มูลนิธิห้องสมุดครอบครัว
มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน(ประเทศไทย)
กองทุนเวลาเพื่อสังคม
มูลนิธิศักยภาพเยาวชน
มูลนิธิโรตารี
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ The Cardiac Chidren Foundation of Thailand
กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิเพื่อเด็กไทยในชนบท พ.ด.ช.
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิเกื้อดรุณ
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
พระเลี้ยงสุนัข 400 ตัว แมว 40 ตัว วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง
โหบ เวิลด์ วายด์ ประเทศไทย
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
สมาคมพิทักษ์สัตว์  ไทย
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
ศูนย์พิทัษ์สิทธิเด็กและสตรี
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
มูลนิธิอาร์ทฟอร์ออล
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิสายใจไทย
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส.
มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี (เบอร์ม่า อิชชู่)
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
บ้านอุ่นรัก
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา พชภ.
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิเด็ก FOUNDATION FOR CHILDREN
วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือคนติดเอดส์
สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน องค์กรสาธารณ ประโยชน์
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ)
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันปรีดี พนมยงค์
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
ศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน
มูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิส่งเสริมการคลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืด
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
มูลนิธิแพทย์ชนบท
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
บ้านครูน้อย
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
มูลนิธิจันทร์เสี้ยว
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.