วัดบางพระ นครปฐม

 

วัดบางพระ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.บางฟ้าแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

ความเป็นมา

วัดบางพระ เดิมชื่อวัดปากคลองบางพระ ตั้งติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บางฟ้าแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วัดบางพระเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี ๒๒๒๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้มาช้านาน และทางวัดได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านมาเป็นอย่างดีตลอดมา

เจ้าอธิการหิ่ม อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้นชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้าน มาร่วมกันดำเนินการก่อพระสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา ในละแวกคุ้งน้ำ นครชัยศรี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๐

เมื่อหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ โดยท่านได้ทำการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระอุโบสถคอนกรีต นอกจากนี้ยังทำการบูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาไว้อีกมากมายจวบจนสิ้นสุดชีวิตของท่าน

หลวงพ่อสำอาง ปภสฺโร เจ้าอาวาสรูปปัจุบัน ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทานของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระองค์ก่อนๆ ได้ทำนุบำรุงพัฒนาวัดด้วยดีตลอดมา และในปี ๒๕๔๙ ได้ร่วมกันกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังเก่าจนมีสภาพที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ

 • พระบรมสารีริกธาตุ (จากประเทศศรีลังกา)
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง
 • หลวงพ่อโต (พระประธานในอุโบสถหลังใหม่)
 • รูปหล่อสิทธิมงคล (พระประธานในอุโบสถหลังเก่า)
 • รูปหล่อเหมือนหลวงปู่หิ่ม หลวงปู่ทองอยู่ หลวงปู่เปลี่ยน
 • สังขารพระอุดมประชานาถ (หลาวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ

 • อุโบสถหลังแรก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐
 • อุโบสถหลังที่สอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐
 • ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
 • กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๕
 • ฌาปนสถาน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
 • หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
 • วิหารบูรพาจารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
 • วิหารรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • เจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พิพิธภัณฑ์พื่อนบ้านฯ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐

ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๐ ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้
รูปที่ ๑ พระอธิการเฒ่า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๐ – ๒๓๗๙
รูปที่ ๒ พระอธิการวัชร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๔๑๙
รูปที่ ๓ พระอธิการแพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๐ – ๒๔๔๐
รูปที่ ๔ เจ้าอธิการหิ่ม อินฺทโชโต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๙๕
รูปที่ ๕ พระอธิการทองอยู่ ปทุมรตโน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๑๖
รูปที่ ๖ พระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๔๕
รูปที่ ๗ พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

ประวัติพอสังเขปหลวงพ่อสำอาง วัดบางพระ จ.นครปฐม เดิมชื่อ สำอางค์ ปานอำพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ปีมะเส๊ง บิดาชื่อ นายฉาย มารดาชื่อ นางปลั่ง

สมรณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นนอก พระครูอนุกูลพิศาลกิจ ฉายา ปภสฺสโร อายุ ๕๘ พรรษา  วิทยฐานะ น.ธ เอก วัดบางพระ อ.นคชัยศรี จ.นครปฐม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางพระ

บรรพาชา / อุปสมบท ปีฉลู วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระครูสุพจน์ สุทนฺโต วัดละมุด ต.ละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พระกรรมวาจาจารย์ พระใบฏีกาเปิ่น จิตคุโณ วัดโคกเขามา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พระอนุสาวนาจารย์ พระเสริม ภทฺทาจาโร วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วิทยะฐานะ
พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จชั้นประถมษึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบไล่นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบไล่นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดบางพระ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
การศึกษาพิเศษ ภาษาขอม พิมพ์ดีด ความชำนาญการ ด้านนวัตกรรม

อ่านหน้าถัดไปCopyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.